Contractmanager Raamovereenkomsten
32 – 36 uur | Amsterdam

Wist je dat dagelijks ruim 100.000 voertuigen door de Amsterdamse tunnels rijden? En meer dan een miljoen inwoners en bezoekers gebruikmaken van de 1.600 bruggen, 35 sluizen en verkeersregelinstallaties? Beheer- en onderhoudsprojecten in de openbare ruimte zijn dan ook onze topprioriteit. Deze voeren we effectief en kostenbewust uit met jouw raamcontracten.

Dit ga je doen

Raamcontracten zijn relatief nieuw binnen het fysieke domein van de gemeente Amsterdam. Hierbij worden bestaande beheer- en onderhoudscontracten vernieuwd en maken we serieus werk van innovatie. Voor jou is dit een mooie kans om je rol en toevoegde waarde krachtig neer te zetten. Liggen jouw ambities op het gebied van tunnels, bruggen en sluizen? Of juist bij verhardingen, groen, vastgoed of de verlichting in de stad? We gaan samen kijken wat goed bij je past en waar jij het verschil kunt maken. Samen met het team van jonge en enthousiaste collega’s ga je het vak van Contractmanager verder ontwikkelen. Je komt zeker niet in een gespreid bedje, dus je hebt ook veel invloed op de koers. Waar je ook aan de slag gaat, je doet dit – en ook dat is nieuw – voor heel de gemeente Amsterdam.

We kennen verschillende raamcontracten. Voor tunnels zijn dit bijvoorbeeld de tunnelsoftware, wanden of nooddeuren. En zo valt bij de categorie openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en -installatiesystemen (OVL/VRI) het vervangen van gloeilampen door led onder een ander inkoopsegment dan het onderhouden van de stoplichten.

Er zijn dus diverse projecten die gebruik maken van het raamcontract. Je hebt dan ook regelmatig contact met de interne opdrachtgevers en de externe opdrachtnemers over de prestaties. Het kan ook zijn dat je verbetertrajecten organiseert om de nieuwe manier van werken verder aan te scherpen en de nieuwe manier van werken te implementeren. Dit zijn vaak boeiende overleggen die ongeveer de helft van je tijd in beslag nemen.

Dit is jouw kracht

Pionieren met innovatieve contractvormen ligt jou als geen ander. Jouw rol is nieuw en het gaat erom dat je de projectteams verder helpt. Je bent dan ook een verbinder, netwerker en teamplayer die goed kan communiceren op verschillende niveaus. Als abstract denker overzie jij de grote lijnen, maar je kunt ook de vertaalslag naar de praktijk maken. En je adviezen helder op papier zetten. Je richt je met name op de borging voor de langere termijn.

Verder heb je:

 • Mi­ni­maal een HBO- of WO-di­plo­ma, bij­voor­beeld in de rich­ting van (tech­ni­sche) be­drijfs­kun­de of en­gi­nee­ring;
 • Liefst ook er­va­ring met het op­stel­len van in­koop­stra­te­gieën in de open­ba­re ruim­te;
 • Ken­nis van ver­schil­len­de con­tract­vor­men, bij­voor­beeld STA­BU,RAW of UAV-GC of juist van een dien­sten- en/โ€‹of le­ve­rings­con­tract;
 • Er­va­ring met (raam)con­tract­ma­na­ge­ment;
 • Een pré als je zelf­stan­dig (Eu­ro­pe­se) aan­be­ste­din­gen kunt uit­voe­ren;
 • Bij voor­keur een tech­ni­sche ach­ter­grond of ken­nis van groen of juist straat­meu­bi­lair, hier­door praat je mak­ke­lij­ker met de ver­schil­len­de pro­ject­teams met wie je aan ta­fel zit.

Dit bieden wij je

 • Een vast dienst­ver­band, met daar­aan voor­af­gaand een tij­de­lij­ke aan­stel­ling voor een jaar (stan­daard bin­nen de ge­meen­te Am­ster­dam);
 • In­scha­ling in sa­la­ris­schaal 11/โ€‹11A (mi­ni­maal € 3.456,- tot en met maxi­maal €5.357,- bru­to per maand bij een vol­le­di­ge werk­week van 36 uur), af­han­ke­lijk van jouw op­lei­ding en werk­er­va­ring;
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en flexi­be­le werk­tij­den te han­te­ren, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé;
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds en een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring;
 • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get (17,05%) om ex­tra ver­lo­fu­ren mee te ko­pen, op­lei­dings­kos­ten van te be­ta­len of te la­ten uit­be­ta­len in de vorm van ex­tra in­ko­men;
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den, ge­richt op per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen.

En natuurlijk een fantastische werklocatie midden in het centrum van Amsterdam met een van de grootste, mooiste en breedste projectenportefeuilles in het land.

Werken voor het Ingenieursbureau Amsterdam betekent:

 • Bijna letterlijk werken in de achtertuin van haar eigenzinnige bewoners;
 • Werken in een complexe stedelijke omgeving met veel stakeholders en botsende belangen, waarin je uitgedaagd wordt om te bouwen op je ervaring en nieuwe dingen uit te proberen;
 • Elke dag kunnen fietsen door je eigen projectgebied en het project dagelijks zien vorderen;

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snelgroeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van kilometers walmuur en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau.

We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling - dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

Wil je werken voor het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau en zelf de meest toffe projecten uitvoeren – van Zuidas tot Havenstad en van de brug over het IJ tot het Sloterpark? Solliciteer dan bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam! Solliciteren kan via deze link tot 30-11-2019.

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Marga van Eig, programmamanager categorie- en strategisch contractmanagement Ingenieursbureau bereikbaar via 06 – 13 79 06 13.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Trefwoorden: Bouw- en civieltechnisch, Inkoop en aanbesteden, overheid, gemeente, Amsterdam, ingenieursbureau, contracten, raamovereenkomsten, openbare ruimte.