Vereniging KIVI

KIVI is dé beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Wij zetten ons sinds 1847 in voor het ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening en de erkenning van de waarde van hun werk. Wij helpen ingenieurs met het leggen van verbindingen met onderzoek, onderwijs, samenleving en uiteraard ook met elkaar. Ook helpen wij de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, het werk en de kennis van ingenieurs in te zetten ten dienste van maatschappelijke vraagstukken en de impact van technologie op de samenleving zichtbaar te maken. Hiervoor werken wij samen met het technisch bedrijfsleven, kennisinstellingen, hoger onderwijs, overheid en buitenlandse partners. KIVI biedt ook de mogelijkheid om op andere manieren bezig te zijn als ingenieur. Bijvoorbeeld door concrete maatschappelijke vraagstukken nader te beschouwen en samen naar oplossingen te zoeken. Een goed voorbeeld is hoe wij ons hebben ingezet als vereniging tijdens de coronacrisis. Wij hebben onze kennis kunnen bundelen en kunnen inzetten voor de maatschappij.

Dit doen wij met 18.000 leden en meer dan vijftig enthousiaste afdelingen, ondersteund door een bureau met 20 FTE, bestaande uit:

 • Directeur en secretariaat
 • Afdeling Financiën en ledenadministratie
 • IT, Chartered Engineering en account management
 • Congresbureau en facilitair
 • Tijdschrift De Ingenieur, redactie
 • Beleid, marketing, sales

De directeur legt verantwoording af aan het hoofdbestuur en heeft een directe lijn met de president van KIVI. 


Transitie binnen KIVI

Net als veel verenigingen hebben ook wij een enorme uitdaging om de vereniging relevant te houden voor alle leden en ingenieurs. De wereld verandert en KIVI verandert mee. We willen aantrekkelijker worden voor de jonge ingenieur, met name de groep van millennials. Een vereniging die al 173 jaar bestaat willen we ook voor de komende generaties van betekenis laten zijn. KIVI heeft het laatste jaar een vernieuwingsproces ingezet met een nieuwe, ambitieuze strategie. KIVI zit op dit moment midden in dit veranderproces. Dit brengt nieuw enthousiasme teweeg binnen de vereniging, maar onvermijdelijk ook hier en daar weerstand.  KIVI is nu op zoek naar een directeur die de ingezette koerswijziging voortzet, de nieuwe strategie implementeert en verder uitbouwt om zo KIVI binnen enkele jaren te laten groeien tot de ambitieuze doelstelling van 50.000 leden waarbij de groei voornamelijk moet komen uit het werven van jonge leden.

De belangrijkste taak voor de nieuwe directeur wordt het verder ontwikkelen, implementeren en aansturen van de activiteiten die KIVI aantrekkelijker maken voor nieuwe, jonge leden op zowel HBO- als WO-niveau en het zo in de komende twee jaar daadwerkelijk vergroten van de instroom. Denk hierbij aan: het opzetten en succesvol maken van pilots, activiteiten met studenten en technisch-maatschappelijke projecten, PR, het organiseren van challenges en het initiëren van communities met actuele thema’s.  

Essentieel in deze transitie is het doorvoeren van een cultuurverandering. KIVI wil een vereniging zijn waarvan de leden, jong en oud, zeggen: ‘Hier heb ik wat aan. Hier wil ik bij zijn en bij horen!’ Deze verandering bewerkstelligen we met z’n allen. De rol van de directeur in het poneren van de waarde-propositie van KIVI is hierin essentieel


Taken van de directeur

De directeur geeft de nieuwe strategie vorm in de complexe omgeving van de vereniging, met de focus op het aantrekken en enthousiasmeren van jongeren, het bevorderen van collectieve lidmaatschappen en het motiveren en stimuleren van leden, afdelingen en regio’s. Daarbij hoort de ambitieuze groeidoelstelling naar 50.000 in 2025. Hij/Zij heeft daarbij oog voor inclusiviteit en diversiteit binnen de vereniging.

De directeur dient als boegbeeld van de vereniging en manifesteert zich op het maatschappelijk politieke podium. Hij/Zij drijft de ontwikkeling van strategisch beleid omtrent profilering en positionering van ingenieurs en techniek. Hierbij heeft de directeur een grote mate van zelfstandigheid. De directeur rapporteert aan het Hoofdbestuur.

De directeur is ook verantwoordelijk voor het vergroten van de inkomende geldstromen anders dan uit de lidmaatschapscontributies, zoals zaalverhuur, advertenties, sponsoring, subsidies etc.

De directeur geeft leiding aan de medewerkers van het bureau van KIVI en draagt zorg voor een goede professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Samen met het hoofdbestuur draagt de directeur zorg voor het voorbereiden van het verenigingsbeleid en – na goedkeuring – leidt hij/zij de uitvoering ervan. Daarbij hoort ook een soepele en tijdige implementatie van projecten. 

Met het KIVI-bureau en eventuele externe verenigingen en brancheorganisaties ondersteunt de directeur de afdelingen. Hij/Zij onderhoudt een breed netwerk op het gebied van techniek in het bedrijfsleven, onderwijs, de politiek en wetenschap en bij de overheid op strategisch niveau.

De directeur vertegenwoordigt, in samenspraak met en samen met het hoofdbestuur, KIVI op congressen en in samenwerkingsverbanden. Hij/Zij draagt de missie en uitgangspunten van KIVI uit en verricht PR- en lobbywerkzaamheden gericht op een positief imago van het KIVI en techniek in het algemeen.

De directeur is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Dit omvat het opstellen van een jaarplan en begroting conform financiële richtlijnen, budgetbewaking, financiële rapportages en verslaglegging in onder andere een jaarverslag. Hij/Zij legt maandelijks verantwoording af aan de penningmeester van het hoofdbestuur, in nauwe samenspraak met het hoofd financiën. Daar het een vereniging betreft, is de penningmeester van het hoofdbestuur financieel eindverantwoordelijk. De directeur is niettemin verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het financieel beleid. 

De directeur is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en verbeteren van de interne organisatie en de aansluiting van het bureau met de vereniging en het bestuur. Hij/Zij draagt zorg voor een kwalitatief en kwantitatief goede uitvoering van centrale verenigingsactiviteiten, waaronder de uitgave van De Ingenieur, het jaarcongres, de Dag van de Ingenieur, etc.

De directeur is creatief in het blijvend ontwikkelen van nieuwe kanalen ter profilering en promotie van KIVI in de breedste zin van het woord.


Profiel van de directeur

De directeur is een communicatief en analytisch sterke, charismatische persoon met groot empathisch vermogen, in staat anderen te motiveren en te inspireren. De directeur is in staat om onafhankelijk te opereren en staat midden in de maatschappij. De directeur toont zelfreflectie en is goed in staat met feedback om te gaan.

Hij/zij wordt benoemd voor een bepaalde periode, nader overeen te komen. Een uitgebreide evaluatie vindt na een jaar plaats.

We verwachten de volgende competenties en kwalificaties:

Algemeen

 • Academisch werk- en denkniveau. Een technische opleiding is een pre
 • Ervaring met  van juridische en financiële zaken
 • Minimaal 5 jaar ervaring in algemeen management
 • Minimaal 5 jaar ervaring in marketing en/of sales
 • Ervaring binnen brancheorganisatie of vereniging is een pre
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Een groot (inter)nationaal netwerk relevant voor een vereniging als KIVI


Leiderschap

 • Verbindend en inspirerend binnen de vereniging (leden, afdelingen en commissies) en met de externe stakeholders
 • Ervaring in het doorvoeren van veranderingen in een complexe organisatie
 • Ervaring hebben met het werken met millennials en daar veel plezier uit halen
 • Soepele stijl van communiceren en werken
 • Diplomatiek, open voor kritische vragen
 • In staat een visie te ontwikkelen, te implementeren en samen met het bestuur en de ledenraad richting te geven aan beleid
 • Groot empathisch vermogen met gevoel voor wat er leeft binnen een vereniging

 

Financiën

 • Ervaring met implementatie van ICT projecten is een pre
 • ​In staat zijn om een business case te maken voor investeringsbeslissingen
 • Gevoel voor klantwaarde en de ontwikkelingen daarin
 • Hands-on ervaring met marketing, sales en klantinzicht
 • Denken in producten/diensten met een waardepropositie, een doelgroep, prijs, budget, distributienetwerk en promotionele activiteiten
 • Klantgericht denken en werken richting leden, afdelingen, commissies en externe partijen

Het gaat in beginsel om een functie van 1,0 fte

Brutosalaris maximaal 8500 euro/maand

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KIVI-president Joanne Meyboom, joanne.meyboom@kivi.nl

Richt uw cv en motivatiebrief onder vermelding van VACATURE DIRECTEUR aan hoofdbestuur@kivi.nl