Het Amsterdamse metro- en tramnetwerk is omvangrijk. Zo ligt er 118 kilometer metrospoor, zijn er 52 metrostations en hebben we 213 kilometer tramspoor en 471 tramhaltes. Via kritische inspecties en heldere rapportages houd jij als specialist civiel de kwaliteit van ons metro- en tramstelsel scherp in de gaten. Zo draag je bij aan een optimaal bereikbaar Amsterdam.

Dit ga je doen

Jij kent de stad Amsterdam op je duimpje. Dat is ook niet zo gek: voor je werk ben je ook buiten te vinden. Zo controleer je civiele objecten die onderdeel zijn van ons metro- en tramnetwerk. Denk aan tunnels, tunnelwanden en viaducten. Je controles en inspecties voer je uit (of laat je uitvoeren) op basis van eigen observaties en naar aanleiding van meldingen vanuit GVB. Je bevindingen vertaal je naar heldere rapportages en eventueel adviezen. Deze rapportages vormen voor de senior civiel specialisten de basis voor de plannen van aanpak rondom onderhoud, renovatie en vernieuwing.

Omdat bepaalde controles alleen goed en veilig kunnen worden uitgevoerd als er geen metro’s en trams rijden, werk je ook soms’s nachts. Dat je je werkdag plots moet omgooien vanwege een incident, is voor jou ook geen probleem. Een verzakking van het spoor na zware regenval? Betonschade of een lekkage? Jij bent snel ter plaatse om de situatie te beoordelen en om advies te geven over het herstel ervan. Zo zorg je dat de betreffende tram- of metrolijn snel weer beschikbaar is.

Het zoeken van afstemming is een belangrijk onderdeel van je werk. Naast de nauwe samenwerking met je senior-collega’s, ga je regelmatig aan tafel met externe partijen. Denk aan aannemers en ingenieursbureaus. Je behandelt projectvragen en vergunningaanvragen binnen de Wet Lokaal Spoor en beoordeelt offertes, bestekken en werkplannen. In sommige gevallen zet je opdrachten uit bij het Projectencentrum van de gemeente Amsterdam. Denk aan de opdracht om een verouderde tunnelwand te vervangen. Samen met je senior-collega’s stel je de randvoorwaarden en de wensen op, en toets je het eindresultaat. Met je werkzaamheden draag je bij aan optimaal risico gestuurd beheer en onderhoud van ons metro- en tramnetwerk.

Dit is jouw kracht

Jij denkt graag out of the box. En dat is dankzij je creativiteit ook geen enkel probleem. Je werkt graag samen met veel verschillende partijen en bent, ook bij uiteenlopende belangen, goed in staat je eigen pad te bewandelen. De politiek-bestuurlijk omgeving waarin je werkt maak jij je snel eigen. Je bent initiatiefrijk en gaat uitdagingen niet uit de weg. Jouw motto? Succes bereik je samen en behaalde mijlpalen moet je vieren! Verder heb je:

  • Een hbo-di­plo­ma ci­vie­le tech­niek;
  • Mi­ni­maal twee jaar re­le­van­te werk­er­va­ring, bij voor­keur spoor gerelateerd.

Wij bieden

  • Mi­ni­maal € 3.881, - en maxi­maal € 5.464, - bru­to per maand (schaal 11A) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring.
  • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt.
  • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds en een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring.
  • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get om ex­tra ver­lo­fu­ren mee te ko­pen, op­lei­din­gen van te be­ta­len of te la­ten uit­be­ta­len in de vorm van ex­tra in­ko­men.
  • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, mind­ful­ness en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen.

De organisatie

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van SAIL, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Zo is jouw afdeling Eigendom en Beheer verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de railinfrastructuur van de Amsterdamse metro’s en trams.

Jouw afdeling zorgt voor een veilig, betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Hierbij is oog voor de vervoerder én de reiziger. Het uiteindelijke doel? De reizigers zo prettig mogelijk vervoeren tegen een optimale prijs. Binnen de afdeling Eigendom en Beheer is de Kennispool actief. Hier werken specialisten met uiteenlopende disciplines nauw met elkaar samen. Denk aan civiel techneuten, ICT-deskundigen, veiligheidsexperts en bouwkundigen. Deze specialisten bundelen hun kennis en trekken gezamenlijk op. Zo borgen zij de juiste aanpak binnen alle mogelijke projecten.

Sollicitatieprocedure

Zet jij je ideeën en kennis graag in voor een ambitieuze werkgever die het beste wil voor de stad Amsterdam en haar bewoners, ondernemers en bezoekers?

Solliciteer uiterlijk 14 juni 2020 via de sollicitatiebutton.