De regio Amsterdam zonder metro’s en trams? Het is ondenkbaar. Vele duizenden reizigers maken dagelijks gebruik van ons omvangrijke metro- en tramnetwerk. Mede dankzij jou kunnen ze dat veilig, comfortabel en betaalbaar doen. Als technisch specialist spoor en baan van Metro en Tram behandel je onder meer spoor gerelateerde projectvragen en vergunningaanvragen.

Dit ga je doen

Dé kennisbron rondom spoor en baan: dat ben jij. De projecten waarmee jij te maken hebt, zijn divers. Van het project Zuidasdok tot aan de verlenging van het metronet richting Schiphol en de verlenging van de IJtram. De gemene deler? Steeds weer kijk jij verder dan alleen het tram- of metrospoor. Ook de inrichting van de tramhaltes en perrons, de bruggen en viaducten, de emplacementen: je neemt het allemaal mee in je adviezen. Zo bereik je het uiteindelijke doel: een optimaal beschikbaar tram- en metronetwerk dat past binnen de omgeving.

Je adviseert onder meer over de spoorgeometrie en over het onderhoud van de spoorconstructies. Ook denk je mee over de renovatie en nieuwbouw van tram- en metrosporen. Je beoordeelt de vergunningaanvragen binnen de Wet lokaal spoor en brengt advies uit. Hierbij kijk je naar veilig en doelmatig gebruik. De verantwoordelijke assetmanager kan rekenen op jouw deskundige adviezen. Hierbij adviseer je over hoe het beschikbare budget optimaal ingezet kan worden. Is onderhoud de beste keus of juist renovatie? En wat is de ideale timing daarvan? Jij weet het.

Het feit dat je betrokken bent bij zowel tram als metro maakt je functie afwisselend. Enerzijds dompel je jezelf onder in de stedelijke omgeving. Anderzijds weet je alles van het diep onder de grond gelegen metronetwerk. Je brede takenpakket maakt dat je met uiteenlopende partners aan tafel zit. Zo praat je met collega’s van onder meer GVB en de afdeling Ruimte en Duurzaamheid, en met medewerkers van ingenieursbureaus. Jullie gezamenlijke inzet leidt tot een perfect ingericht tram- en metronetwerk.

Dit is jouw kracht

Creatief en nieuwsgierig: dat ben jij zeker. Komt er iets nieuws op je pad? Dan kun jij niet wachten om het tot in de puntjes uit te zoeken. Keuzes maak je weloverwogen en je brengt helder de consequenties ervan in beeld. Je onderbouwt jouw standpunten dusdanig dat iedereen het met je eens is. De belangen die binnen een grote organisatie als de gemeente Amsterdam spelen, heb jij goed in beeld. Op natuurlijke wijze beweeg jij je tussen verschillende in- en externe samenwerkingspartners.

Verder heb je:

  • Een hbo-di­plo­ma ci­vie­le tech­niek of werktuigbouwkunde;
  • Mi­ni­maal twee jaar re­le­van­te werk­er­va­ring, bij voor­keur spoor gerelateerd;
  • Ken­nis van ver­keers­kun­de en van ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van spoor­con­struc­ties;
  • Af­fi­ni­teit met de open­ba­re ruim­te en de in­rich­ting daar­van.

Wij bieden

  • Mi­ni­maal € 3.526, - en maxi­maal € 5.118, - bru­to per maand (schaal 11) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring.
  • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt.
  • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds en een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring.
  • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get om ex­tra ver­lo­fu­ren mee te ko­pen, op­lei­din­gen van te be­ta­len of te la­ten uit­be­ta­len in de vorm van ex­tra in­ko­men.
  • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, mind­ful­ness en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen.

De organisatie

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van SAIL, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Zo is jouw onderdeel Eigendom en Beheer van de afdeling Metro en Tram verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de railinfrastructuur voor metro’s en trams in de Amsterdamse region.

Jouw afdeling zorgt voor een veilig, betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Hierbij is oog voor de vervoerder én de reiziger. Het uiteindelijke doel? De reizigers zo prettig mogelijk vervoeren tegen een optimale prijs. Binnen het onderdeel Eigendom en Beheer is de Kennispool actief. Hier werken specialisten met uiteenlopende disciplines nauw met elkaar samen. Denk aan civieltechnici, ICT-deskundigen, elektrotechnici, veiligheidsexperts en bouwkundigen. Deze specialisten bundelen hun kennis en trekken gezamenlijk op. Zo borgen zij de juiste aanpak binnen alle mogelijke projecten.

Sollicitatieprocedure

Zet jij je ideeën en kennis graag in voor een ambitieuze werkgever die het beste wil voor de regio Amsterdam en haar bewoners, ondernemers en bezoekers? Upload dan uiterlijk 14 juni 2020 je motivatie en cv via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Vragen over deze vacature

Wil je meer in­for­ma­tie over de func­tie? Neem dan con­tact op met Rin­dert van Da­len, team­lei­der Ken­nis­pool Me­tro en Tram, be­reik­baar via 06 – 14 63 10 96 en r.da­len@am­ster­dam.nl.

Vra­gen over de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Stel ze aan Sil­va­na van Put­ten, ad­vi­seur wer­ving en se­lec­tie, via 06 – 30 50 30 18 of s.van.put­ten@am­ster­dam.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: technisch specialist, spoor en baan, fulltime, Amsterdam, HBO, bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde, spoor gerelateerd, verkeerskunde, spoorconstructies, openbare ruimte, projecten, gemeente, ervare