Deze website en de inhoud ervan zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.


De redactie van De Ingenieur noch de uitgever, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), is aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij De Ingenieur. Zonder schriftelijke toestemming van De Ingenieur is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te
gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Niet in alle gevallen is na te gaan of er op de op deze website gebruikte afbeeldingen nog copyright rust. Waar er nog verplichtingen zijn tot het betalen van auteursrecht, is de uitgever bereid daar alsnog aan te voldoen.